آیا امسال سالی است که باید کسب و کار خود را راه بیندازید

آیا امسال سالی است که باید کسب و کار خود را راه بیندازید